Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi (JADER)

 

Elektronik ISSN : 2667 - 4238

Amaç / Aim

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi’nin (JADER) amacı bilimsel açıdan uluslararası düzeyde nitelikli ve özgün araştırmaları yayınlamaktır. Bu nedenle dergi, Jeomorfoloji ve ilgili konularda özgün araştırmaları, davet edilmiş derlemeleri, editörün uygun gördüğü izin alınmış çevirileri, Editöre mektupları yayınlayan, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız çift-kör (peer-review) hakemli uluslararası bir dergidir.
Dergi, Jeomorfoloji Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organı olup, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 sayı yayınlanmakta ve Jeomorfoloji Derneği tarafından finanse edilmektedir.
Derginin hedef kitlesi jeomorfoloji ve ilgili diğer disiplinlerde çalışan bilim insanları ile lisansüstü öğrencilerdir.

The aim of the Journal of Geomorphological Researches is to publish original articles with highest scientific quality at the international level. Thus, publishes orginal articles, invited reviews, translations approved by editor (permission must be obtained) and letters to the Editor on geomorphology and related subjects. Journal of Geomorphological Researches is an international journal which is based on independent and unbiased double-blinded peer-review principles. The publishing language of the journal is Turkish and English.
Journal of Geomorphological Researches  is the scientific and the official publication of the Society for Geomorphology and is published twice a year; in May and November, and is financed by the Society for Geomorphology.
The target audience of the journal is scientists working on geomorphology and related earth sciences, as well as postgraduate students studying on these topics.

Kapsam / Scope

Derginin kabul ettiği makaleler jeomorfoloji ile ilgili tüm konuları kapsamaktadır. Bunlar; yapısal ve tektonik jeomorfoloji, fluviyal süreçler ve fluviyal jeomorfoloji, glasiyal ve periglasiyal jeomorfoloji, kurak bölge topografyası, kıyı ve deniz süreçleri, deniz ve göl jeomorfolojisi, alüvyal süreçler ve alüvyal jeomorfoloji, karst jeomorfolojisi, kuvaterner çevresel değişim ve tarihlendirme, jeoarkeoloji, çözülme, erozyon ve yamaç süreçleri, kütle hareketleri, volkan jeomorfolojisi, teorik ve kantitatif jeomorfoloji, jeomorfolojik haritalama, CBS ve uzaktan algılama yöntem ve uygulamaları, afetler ve diğer uygulamalı jeomorfoloji konuları vb.

Scope of the journal is all geomorphological themes includes; structural tectonic geomorphology, fluvial processes  and fluvial land forms, glacial and periglacial processes, arid and semi arid land forms, coastal, estuarine, lake and marine geomorphology,aluvial processes and landforms, karst geomorphology, Quaternary environmental change and dating, geoarchaeology, weathering, erosion and slope processes, mass movements, volcanic landforms, theoretical and quantitative geomorphology, geomorphological mapping, GIS and remote sensing methods and applications, hazards and applied and engineering geomorphlogical subjects etc.

 

Turkish