Genç Jeomorfologlar Grubu / Young Geomorphologists Group

 

Genç Jeomorfologlar Grubu Protokolü

1) Tanım:

Genç Jeomorfologlar Grubu (Young Geomorphologists Group); Jeomorfoloji bilimi lisansüstü eğitimi alan (Yüksek Lisans ve Doktora) öğrencileri ve doktorasını tamamlamış ancak Doçentlik unvanı almamış ve Jeomorfoloji Derneği asıl üyesi olan genç bilim insanlarının, jeomorfoloji çalışmalarında ve paylaşımlarında, her türlü bilimsel etkinlikte, kamu yararına jeomorfoloji çalışmalarında bulunmak üzere, Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere oluşturulan bir alt gruptur.

2) Amaç:

Genç Jeomorfologlar Grubu; üyesi olan genç bilim insanlarının jeomorfoloji çalışmalarında ve paylaşımlarında bulunması, jeomorfoloji ile ilgili her türlü bilimsel etkinlik organize etmesi ve ulusal, uluslararası etkinliklere katılması, kamu yararına jeomorfoloji çalışmalarında bulunması, jeomorfoloji bilim dalını tanıtmak ve tanınırlığını sağlayıcı çalışmalarda bulunması öncelikli olmak üzere aşağıdaki 5. Maddede özetlenen faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuştur.

3) Grup üyelik koşulları:

Aşağıdaki koşulları sağlayan adaylar grup üyesi olabilir.

a) Jeomorfoloji bilimi lisansüstü (Yüksek Lisans ve/ya Doktora) eğitimi alan öğrenciler ile Doktorasını tamamlamış ancak Doçentlik unvanı almamış olmak,

b) Jeomorfoloji Derneği asıl üyesi olmak.

Grup üyelik koşullarını düzenleyen a ve b maddelerindeki şartları taşıyanlar, Genç Jeomorfologlar Grubu'nun doğal üyesidirler. Üyelik ile ilgili herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. 

4) Yapılanma:

Genç Jeomorfologlar Grubu; yukarıdaki ilk 3 madde ile tarif edilen koşullardaki üyelerden oluşur. Grup; kendi üyeleri içinden oluşturulan 10 kişilik bir “İcra Kurulu” tarafından yönetilir. Grup icra kurulu her 2 yılda bir seçimle yenilenir. Her yeni seçilen icra kurulu kendi içinden bir başkan seçer ve görev dağılımı yapar. İcra kurulu; Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kurulunun onayı ile kendisi ile birlikte çalışmak üzere alt çalışma grupları kurabilir. Genç Jeomorfologlar Grubu; grup amacı doğrultusundaki tüm faaliyetlerini Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kuruluna bağlı olarak, Dernek yönetim kurulunun onay ve denetiminde sürdürür.

5) Faaliyetleri:

 • Kurumlara ve topluma jeomorfoloji bilimini tanıtmak, jeomorfoloji biliminin tanınırlığına arttırmak için çalışır.
 • Jeomorfolojiye ilgi duyan lisans öğrencileri ile irtibata geçerek ortak eğitim ve uygulama çalışmalarında bulunur. Genç jeomorfologların gelişimlerini desteklemek ve koşullarını iyileştirmek için faaliyetler yapar. Genç jeomorfologların araştırmalarını teşvik eder.
 • Yapılacak jeomorfoloji içerikli çalışmalarla gündemde olan veya göz ardı edilen sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak ilgili mercilere çözüm önerileri sunar.
 • Jeomorfoloji içerikli panel, seminer, arazi çalışması, belgesel gösterimleri vb. faaliyetler organize eder ve uygular.
 • Farklı ülkelerdeki genç jeomorfologlar arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik uluslararası bir sosyal ağ oluşturmak ve “IAG Network of Young Geomorphologists’ Groups” ile iletişim ve aksiyon içinde olmaya çalışır.
 • Uluslararası ölçekte farklı üniversite ve araştırma kurumları arasında bilgi ve deneyim transferi sağlamak için çalışmalar yapar.
 • Yayınlayacağı dergi ve yazın türleri ile güncel ve insanların merak ettiği jeomorfoloji içerikli konuları, Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kurulu onay ve görüşlerini alınarak topluma sunar.
 • Güncel ve yaşamın içinden Jeomorfoloji konularında lisans ve lisansüstü seviyelerdeki panel, gösterim, gezi gibi faaliyetler organize etmeye çalışır.
 • Olanaklar doğrultusunda bölge veya ülke çapında bilimsel ve eğitsel alanda; jeomorfoloji içerikli araştırmalar, bilimsel toplantılar, geziler gibi faaliyetler gerçekleştirerek, farklı meslek eğitimindeki veya gurubundaki insanlara jeomorfolojiyi sevdirmek için çalışmalar yapar.
 • Kurulacak iletişim ağları aracılığıyla genç jeomorfologlar arasındaki etkileşimi sürdürülebilir kılar, mezunlar ile öğrenciler arasındaki bağın kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur.
 • İlgili alanlarda eğitim sonrası iş imkânlarını araştırır ve tanıtıcı etkinliklerde bulunur. Ayrıca iş dünyası ile genç jeomorfologlar arasında diyalogu arttırıcı bir ortam hazırlamak için çalışır.
 • Öğrenciler ve genç bilim insanlarına projelerini ve fikirlerini, jeomorfolojik araştırmalardaki güncel gelişmeleri ve saha, laboratuvar ve bilgisayar tabanlı araştırmalarda uygulanan (yeni) teknikleri sunma ve tartışma fırsatı sunmaya çalışır.

Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kurulu

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Genç Jeomorfologlar Grubu / Young Geomorphologists Group