Yazım Kuralları / Instructions for Authors

 

Genel Kurallar

Dergiye gönderilecek yazılar daha önce yayınlanmamış ve başka bir dergiye aynı anda gönderilmemiş olmalıdır.
Tüm yazarlar bilimsel katkılarını, sorumluluklarını ve çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imza ile yayına katılmalıdır.
Makale gönderim aşamasında, makalenin dergimizde yayınlanmasıyla ilgili bütün yazarların onayını belirten bir mektubun eklenmesi gereklidir. Ayrıca makalenin yayına kabul edilmesi halinde bütün yazarların Yayın Hakkı Devir Formu’nu imzalayıp postayla dergi adresine göndermeleri gereklidir.
Yazar(lar) yazılarının hazırlanmasında, derginin yazım kurallarına uymalıdır. Editörler, bu kurallara uymayan yazıları geri gönderebilir. Baş editör yazıları, yeniden gözden geçirecek ve ön kabulün yapılıp yapılmamasına karar verecek olan yardımcı editörlere gönderir. Baş editör bir yazıyı içerik olarak uygun bulmadığı takdirde iade etme hakkına sahiptir. Baş editörün vereceği karar kesindir.
Dergi, editörlük, yayın kabulü ve hakemlik sürecinde COPE (Committe on Publication Ethics) standartlarını uygulamaktadır. Bu nedenle makaleler özellikle etik ve intihal açısından bu kurallara uymalıdır.
Gönderilen yazılar, çok özel durumlar dışında 20 sayfayı geçmemelidir. Fazlasıyla uzun makaleler, hakemlere gönderilmeden önce kısaltılması için geri gönderilecektir.

Yazıların Hazırlanması

Başlık

Başlık hem Türkçe hem İngilizce olarak, mümkün olduğunca kısa olmalı ve makalenin içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.

Metin

Dergiye gönderilecek yazılar .doc veya .docx formatında, PTSans fontu ile 12 punto, 1 satır aralıklı olarak yazılmalıdır.
Matematiksel ifadeler, denklemler numaralandırılmalı, denklemler sola, denklem numaraları ise parantez içinde sağa dayalı olmalıdır.
Metnin hazırlanmasında şu sıra izlenmelidir: Başlık (İngilizce karşılığı ile), Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce Abstract,  Key words, Ana Metin (Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Sonuç, Tartışma ve Öneriler), teşekkür ve katkı bölümü, kaynaklar ve varsa ekler.
Yazar adları, adresleri, e-postaları ve sorumlu yazarın kim olduğunu belirtir bir yazı, metinden ayrı bir word sayfası olarak gönderilmelidir. Ana metinde yazarları tanıtıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır. 

Özet

Özet Türkçe ve İngilizce hazırlanmalı ve 300 kelimeyi geçmemeli, makalenin kısa bir özeti ve sonuçları verilmelidir. Özetin sonunda çalışmayı tanımlayan en az beş Anahtar Kelime yer almalıdır. Tümüyle İngilizce hazırlanan makalelerde Türkçe özet gerekli değildir.

Şekiller ve Tablolar

Metin içinde yer alan tüm, çizim ve haritalar “Şekil”, fotoğraflar “Foto”, çizelgeler ise “Tablo” olarak isimlendirilir.
Tablolar, metin içerisindeki yerlerine konulmalıdır.
Tüm şekiller en az 600 dpi (tercihen 800 dpi) çözünürlükte. pdf veya. tif formatında olmalıdır.
Şekiller metin içinde olmaları gereken yerlere konulmalıdır. 
Her şekil ayrı ayrı numaralandırılmalı ve gerekli ise şeklin üst tarafının neresi olduğu belirtilmelidir.

Kaynaklar

Kaynaklar, metnin sonunda, kendi içinde alfabetik olarak verilmeli ve başlık olarak “Kaynaklar” kullanılmalıdır.
Kaynaklar bölümünde, yalnızca metin içinde atıf yapılan kaynaklar yer almalıdır.
Bir kaynakta birden fazla yazar yer alıyorsa tüm yazarlar belirtilmelidir.
Metin içinde verilen referanslarda, yazarın soyadı ve yayın yılı parantez içinde verilir (Kayan, 1998). Aynı yazarın aynı yıla ait birden fazla yayını kullanılıyor ise, (Kayan, 1998a veya Kayan, 1998b) şeklinde belirtilir. Üç veya daha fazla yazarlı yazılara yapılan atıflarda ilk yazarın soyadı esas alınır (Kayan vd., 1999).
Kaynaklar bölümünde tüm dergi ve kitap isimleri kısaltma yapılmadan, ilk harfleri büyük ve italik olarak yazılmalıdır.
Kaynaklar Harvard – Anglia standartlarına göre hazırlanmalıdır.

Telif Hakkı

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi'nin isim hakkı ve yayınlanan tüm içeriklerin telif hakları yazarların yazılı izinleriyle Jeomorfoloji Derneği’ne aittir. Bilimsel yayınlar ve sunumlarda kaynak gösterilebilir. Ancak bunlar dışında tüm yazıların ve görsellerin her türlü kullanımı ve tekrar baskıları için Jeomorfoloji Derneği’ne müracaat edilmelidir. 

 

Instructions for Authors

General Rules

Manuscripts submitted to the journal should not have been published or simultaneously submitted elsewhere.
All submissions must be accompanied by a signed statement of scientific contributions and responsibilities of all authors and a statement declaring the absence of conflict of interests.All subm
ssions must be accompanied by a letter that states that all authors have approved the publication of the paper in the journal. Upon acceptance, all authors must sign the Copyright Transfer Form, and send this form to the editorial office through mail.
Autors should consult the journal’s editorial and publication policies. Editor(s) may return manuscripts that are grossly inconsistent with these policies. The managing editör will allocate the submitted paper to an associate editör to handle the reviewing, revision and acceptance or rejection procedures. The managinig editor retains the right to return a paper without review if the content is deemed inappropriate. The managing editor’s judgement is final, with regard to suitability for publication.
The journal adopts COPE (Committe on Publication Ethics) standards in editorial, paper acceptance and review processes. Fort his reason, the papers must be prepared with these rules, especially in terms of ethics and plagiarism.
Papers will be limited to a maximum length of 20 pages, except in special circumstances. Excessively long papers will normally be returned for shortening before review.

Preparation of the Manuscript

Title

Title should be as short as possible, both in Turkish and English, and should accurately reflect the content of the article.

Main Text

Manuscript should preferably be in .doc or .docx format. All text should be in PTSans font, 1 line space at a minimum font size of 12 point with single column.
Equations should be numbered serially in the right-hand side, in parantheses.
The main text should be formed by following order: Title (both in Turkis and English), Abstract and keywords, Main text, Acknowledgements, References and appendices.
Author(s)’s name, address, e-mail and name of corresponder author should be written on a separate page.

Abstract

Abstract must be writen in Turkish and English (maximum length 300 words). It should summarize the entire paper, not the conclusions alone. Turkish abstracts are not necessary in all articles prepared in English. Include at least five keywords that describe your paper for indexing purposes.

Figures and Tables

All drawing, charts, maps, diagrams are to be refered to as “Figures”, photographs as “Photo” and tables as “Table” in the main text.
Figures should be sent as seperate figure files.
All figures should be at least in 600 dpi  (800 dpi preferred) resolution in. pdf or .tif format.
Each figure should be numbered seprately and, if necessary, where the top of the figüre is indicated.

References

All references should be aranged in alphabetical order and grouped together at the end of the paperunder the title of “References”.
All publications cited in the text must only be presented in the Reference section.
All authors’ name must be complete in the Reference section.
In the text, references should be cited by the author’s name and the year in paranthesis (Kayan, 1998). Where there are two or more references to one author in the same year, the following form sholud be used  (Kayan, 1998a or Kayan, 1998b). Where references include three or more authors the form (Kayan et. al., 1999) should be used.
Names of periodicals and boks should be written out in full, first letters are capital and italic without any abbrevation.
Except from the above mentioned principle in citing, references should be prepared by using Harvard – Anglia 2008 standards.

Copyright

Society for Geomorphology is the owner of the Journal of Geomorphological Reseraches name and copyright holder of all published content transferred by authors. The content can be used as a reference in scientific publications and presentations. Except these conditions, permissions for re-use of manuscripts and images should be obtained from Society for Geomorphology.