Üyelik Şartları

Madde 3) Jeomorfoloji Derneği’nin 4 tür üyesi vardır. Bunlar; Asıl Üye, Onursal Üye, Yabancı Üye ve Fahri Üye' dir.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan; Üniversitelerin Örgün öğretim Coğrafya bölümü mezunu olan veya Fiziki coğrafya veya Jeomorfoloji bilim dallarında örgün öğretim Lisansüstü eğitim yapmış olan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe Asıl Üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. 

Derneğin Asıl Üyeleri, derneğin kurucuları (Madde 24) ve Asıl Üye olma hakkına sahiplerin müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Asıl Üyeler; üyelik koşullarını yerine getirdikleri sürece tüm toplantılara katılabilirler, genel kurullarda seçme-seçilme, her türlü toplantılarda oy kullanma haklarına sahiptirler.

Bilimsel çalışmalarıyla derneğin amacının gerçekleşmesinde önemli katkıda bulunanlar ile jeomorfoloji bilim dalında, çalışmaları ve araştırmaları ile ün yapmış kişiler Genel Kural kararı ile Onursal üye yapılabilirler. Onursal Üyeler toplantılara dinleyici olarak katılabilirler, genel kurullarda seçme-seçilme, oy kullanma hakları yoktur.

Jeomorfoloji veya ilgili bilimlerde yükseköğrenim yapmış ve Jeomorfoloji çalışmaları ile bu bilim dalına katkıda bulunmuş yabancı uyruklu gerçek kişiler Yabancı Üye olabilirler. Derneğin iki tür yabancı üyeliği vardır. Bunlardan biri “Yabancı Asıl Üye” dir. Yabancı Asıl Üyelik için; Türk vatandaşlarında aranan koşullar yabancı üyeler içinde geçerlidir. Bu koşullara ilaveten o yabancının Türkiye'de ikametgâh etme hakkına da sahip olması gereklidir. Bu koşullara sahip yabancı uyruklu kişiler müracaat etmeleri ve Dernek Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde derneğin Asıl Üyesi olabilirler. “Yabancı Asıl Üyeler” üyelik koşullarını yerine getirdikleri sürece seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Diğer yabancı üyelik ise “Yabancı Onursal Üye” dir. Yabancıların Onursal üyelikleri için “Asıl Üye” koşulları aranmaz. “Yabancı Onursal Üyeler” toplantılara dinleyici olarak katılabilirler, genel kurullarda seçme-seçilme, oy kullanma hakları yoktur.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile Fahri Üye olarak kabul edilebilir. Fahri Üyeler toplantılara dinleyici olarak katılabilirler, genel kurullarda seçme-seçilme, oy kullanma hakları yoktur.

Üyelik İşlemleri

  • Dernek asil üyesi olmak isteyenler Dernek Tüzük Hükümlerini kabul ettiklerini, üyelik koşullarını yerine getirdiklerini, Asıl Üyelik için üyelik aidatlarını ödemeyi kabul ettiklerini beyan eden “Üyelik Başvuru Formunu” doldurup, Dernek Yönetim Kuruluna iletirler.
  • Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu; dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir.
  • Üyelik başvurusu kabul edilen üye, üyelik aidatını ödemesi sonrasında dernek üyeliği hakkını kazanır, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
  • Dernek üyelik hakkını kazananlara; Dernek Üyelik numarası, Dernek Mührü ve Dernek Başkanı’nın imzası bulunan “Dernek Kimliği” verilir.

Üyeler ile iletişim

Derneğin üyeler ile iletişimi elektronik ortamda yapılır. Üyelerin üyelik başvurusunda beyan ettikleri iletişim bilgileri (e-mail adresleri ve GSM numaraları) oluşturulacak veri tabanı aracılığı ile haberleşme için kullanılır. İletişim bilgilerinin güncellemesi üyelerin sorumluluğundadır. Ayrıca dernek web sayfasında ve diğer sosyal medya imkânları ile yapılan duyurular; üyelere bildirimi yapılmış olarak kabul edilir. Duyuruların takibindeki sorumluluk dernek üyelerine aittir.  

Üyelikten Çıkma

Madde 4) Her üye istemesi halinde, isteğini dernek yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5) Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

  • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  • Derneğin iletişim kanalları ile yapılan yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını peş peşe 3 kez ödememek,
  • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
  • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
  • Üyenin vefat etmiş olması,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelik şatlarını okuduysanız Üyelik Başvurusu için Tıklayınız.

Jeomorfoloji Derneği Banka Hesabı

Türkiye İş Bankası - Beyazıt Şubesi

Hesap No: 1009 - 2738594

IBAN : TR06 0006 4000 0011 0092 7385 94

Turkish