Dernek Tüzüğü

JEOMORFOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Adı; “Jeomorfoloji Derneği olan, bilimsel ve mesleki misyona sahip bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul’dur.  Şubesi yoktur. Yönetim kurulunca gerekli görülmesi halinde, genel kurul onayı ile temsilcilikler verilebilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Jeomorfoloji Derneği; Jeomorfoloji bilimini tanıtmak, gelişimine katkıda bulunmak, ilgi alanındaki konularla uğraşan kurum ve kuruluşlara jeomorfoloji eğitimi, bilimsel ve teknik yardımlarda bulunmak, mesleki tanınırlık ve yeterlilikleri geliştirme, ulusal ve uluslararası bilimsel, eğitsel, sosyal etkinlikler gerçekleştirmek, doğal kaynak, doğal miras, afetler, afet yönetimi, su yönetimi, havza yönetimi, arazi potansiyeli, planlama konularında ülke menfaatlerini gözeten mesleki ve bilimsel faaliyetlerde bulunma amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve faaliyet alanları Jeomorfoloji bilim dalının çalışma konuları ve faaliyet alanları olup, bunlar aşağıda özetlenmiştir. Jeomorfoloji; yer şekillerini ve onları oluşturan süreçleri araştıran ve tanıtan bir bilim dalıdır. Yer şekillerinin kökeni ve gelişimini anlamak için; yer şekilleri, dinamik süreçler ve onların aralarındaki karşılıklı ilişkilerin bilinmesi gerekir.

Deniz, göl ve akarsu kıyıları, kıyı erozyonu ve kıyı yönetimi, toprak erozyonu, kayaların ayrışması, her türlü kütle hareketleri ve korunma, akarsu-göl havza yönetimi ve politika oluşturma konuları, su yönetimi, akarsu yatağı restorasyonu, çöp depolama sahalarının planlaması ve dizaynı, bölge planlaması, arazi potansiyeli, kırsal arazi kullanımı, şehir arazi kullanımı, yamaç yönetimi, konularına ve kamu politikaları arasındaki etkileşime katkı sağlamak; Jeomorfoloji bilim dalının, jeomorfologların ve dolayısıyla derneğin çalışma konuları ve faaliyet alanlarından bazılarıdır. Derneğin çalışma konuları ve faaliyet alanlarından biri de “Çevre Yönetimi” uygulamalarıdır. Değişen bir çevrede jeomorfoloji ve arazi yönetimi, arazi yönetiminin problemleri, üzerine odaklanır. Geçmişe ait ve güncel yer şekillerinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, jeomorfolojik mirasın korunması ve yönetimi de derneğin ve jeomorfologların diğer çalışma konuları ve faaliyet alanlarındandır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Yer şekillerinin oluşum ve evrimi, karmaşık ve değişken etken ve süreçler, bunları kontrol eden coğrafi faktörler, yapı-süreç-zaman etkileşimi ve sonuçları, bu sonuçların insan yaşamı üzerindeki etkilerinin araştırılmasına yönelik faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için bilimsel, teknik ve uygulamalı çalışmalar yapmak, öneriler getirmek,
 2. İnsanın yaşam kalitesini arttırma, doğal kaynakların ve doğal mirasın sürdürülebilir kullanımını sağlama, afetlerden korunma, zarar azaltma konularına coğrafi perspektifte jeomorfolojik yaklaşımlarda bulunmak, projeler geliştirmek, sonuçlarının ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve medya ile paylaşmak,    
 3. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 5. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 6. Bakanlıklar, Üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde jeomorfoloji eğitimi, mesleki tanınırlık ve mesleki yeterlilikler ile ilgili konuların iyileştirilmesi, geliştirilmesi için faaliyetlerde, girişimlerde bulunmak, etkinlikler gerçekleştirmek,
 7. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla projeler, gerçekleştirmek,
 8. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 9. Üyeleri arasında bilimsel, mesleki eğitsel ve beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, arazi kampları, doğa yürüyüşü, tırmanma, vb. etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 12. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 14. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 15. Yönetim Kurulunca gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 17. Gerekli izinler alınmak şartıyla derneğin amaçları doğrultusunda, yurt içinden ve yurt dışından ayni, nakdî ve diğer içerikli yardım ve bağış kabul etmek.
 18. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmeye yönelik iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında; Jeomorfoloji alanında bilimsel, eğitsel, uygulama faaliyetleri ve jeomorfoloji ile ilgili kamu menfaati gözeten bilimsel, mesleki, sosyal etkinlikleri yapar.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Jeomorfoloji Derneği’nin 4 tür üyesi vardır. Bunlar; Asıl Üye, Onursal Üye, Yabancı Üye ve Fahri Üye dir.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan; Üniversitelerin Örgün öğretim Coğrafya bölümü mezunu olan veya Fiziki coğrafya veya Jeomorfoloji bilim dallarında örgün öğretim Lisansüstü eğitim yapmış olan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe Asıl Üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Derneğin Asıl Üyeleri, derneğin kurucuları (Madde 24) ve Asıl Üye olma hakkına sahiplerin müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Asıl Üyeler; üyelik koşullarını yerine getirdikleri sürece tüm toplantılara katılabilirler, genel kurullarda seçme-seçilme, her türlü toplantılarda oy kullanma haklarına sahiptirler.

Bilimsel çalışmalarıyla derneğin amacının gerçekleşmesinde önemli katkıda bulunanlar ile jeomorfoloji bilim dalında, çalışmaları ve araştırmaları ile ün yapmış kişiler Genel Kural kararı ile Onursal üye yapılabilirler. Onursal Üyeler toplantılara dinleyici olarak katılabilirler, genel kurullarda seçme-seçilme, oy kullanma hakları yoktur.

Jeomorfoloji veya ilgili bilimlerde yükseköğrenim yapmış ve Jeomorfoloji çalışmaları ile bu bilim dalına katkıda bulunmuş yabancı uyruklu gerçek kişiler Yabancı Üye olabilirler. Derneğin iki tür yabancı üyeliği vardır. Bunlardan biri “Yabancı Asıl Üye” dir. Yabancı Asıl Üyelik için; Türk vatandaşlarında aranan koşullar yabancı üyeler içinde geçerlidir. Bu koşullara ilaveten o yabancının Türkiye'de ikametgâh etme hakkına da sahip olması gereklidir. Bu koşullara sahip yabancı uyruklu kişiler müracaat etmeleri ve Dernek Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde derneğin Asıl Üyesi olabilirler. “Yabancı Asıl Üyeler” üyelik koşullarını yerine getirdikleri sürece seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Diğer yabancı üyelik ise “Yabancı Onursal Üye” dir. Yabancıların Onursal üyelikleri için “Asıl Üye” koşulları aranmaz. “Yabancı Onursal Üyeler” toplantılara dinleyici olarak katılabilirler, genel kurullarda seçme-seçilme, oy kullanma hakları yoktur.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile Fahri Üye olarak kabul edilebilir. Fahri Üyeler toplantılara dinleyici olarak katılabilirler, genel kurullarda seçme-seçilme, oy kullanma hakları yoktur.

Üyelik İşlemleri

 • Dernek asil üyesi olmak isteyenler Dernek Tüzük Hükümlerini kabul ettiklerini, üyelik koşullarını yerine getirdiklerini, Asıl Üyelik için üyelik aidatlarını ödemeyi kabul ettiklerini beyan eden “Üyelik Başvuru Formunu” doldurup, Dernek Yönetim Kuruluna iletirler.
 • Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu; dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir.
 • Üyelik başvurusu kabul edilen üye, üyelik aidatını ödemesi sonrasında dernek üyeliği hakkını kazanır, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 • Dernek üyelik hakkını kazananlara; Dernek Üyelik numarası, Dernek Mührü ve Dernek Başkanı’nın imzası bulunan “Dernek Kimliği” verilir.

Üyeler ile iletişim

Derneğin üyeler ile iletişimi elektronik ortamda yapılır. Üyelerin üyelik başvurusunda beyan ettikleri iletişim bilgileri (e-mail adresleri ve GSM numaraları) oluşturulacak veri tabanı aracılığı ile haberleşme için kullanılır. İletişim bilgilerinin güncellemesi üyelerin sorumluluğundadır. Ayrıca dernek web sayfasında ve diğer sosyal medya imkânları ile yapılan duyurular; üyelere bildirimi yapılmış olarak kabul edilir. Duyuruların takibindeki sorumluluk dernek üyelerine aittir.  

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye istemesi halinde, isteğini dernek yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Derneğin iletişim kanalları ile yapılan yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını peş peşe 3 kez ödememek,
 3. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 6. Üyenin vefat etmiş olması,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asıl üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

      2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ekim ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına yazılı mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler, Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Derneğin tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları; dernek asıl üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 10. Derneğin vakıf kurması,
 11. Derneğin fesih edilmesi,
 12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim Kurulu yedi(7) asıl ve yedi(7) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu; seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve diğer üyelerin sorumluluk alanlarını belirler. Karar defterine yazılır.   

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak, Bilim Kurulu oluşturmak, hedef konulara ait çalışma grupları oluşturmak, uygulamak ve gerektiğinde feshetmek,

11- Jeomorfoloji ve Jeomorfologları her türlü platformlarda temsil etmek, hak ve hukuklarını gözetmek, geliştirmek ve ayrıca mesleki konularda kamuoyunu bilgilendirici açıklamalarda bulunmak,

11- İnternet sayfası veya internet üzerinden yapılacak işlemlerin yetki ve içeriğini yönetmek ve denetlemek,

12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim Kurulu, üç(3) asıl ve üç(3) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Bilim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12- Bilim Kurulu, 5 ten az, 10 dan fazla olmamak üzere, yönetim kurulu tarafından oluşturulur.

Bilim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Bilim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için katkıda bulunmak üzere; Eğitim Kurulu, Yayın Kurulu, Bilimsel Etkinlik Kurulu, vb. alt kurullar oluşturur. Bilim Kurulu ve alt kurullarda görev alacak üyelerin;

 • İlgi alanlarına ait kitap ve makalelerinin yayınlanmış olması,
 • En az 10 yıllık mesleki deneyime sahip olması,
 • Yabancı dil yeterliliğine sahip olması,
 • Mesleki aktifliğini devam ettiriyor olması,

gerekmektedir.

Bilim Kurulu; Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapar. Derneğin faaliyetlerinde Yönetim Kurulu’nun talebi doğrultusunda aktif rol alır. Bilim Kurulu; Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan yardımcısı ve ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile yılda en az 2 kez periyodik olarak, ayrıca Yönetim Kurulu’nun talebi halinde toplanır.

Bilim Kurulu’nun; Jeomorfoloji eğitimi, Jeomorfoloji araştırmaları, Uygulamalı Jeomorfoloji, Ekonomik Jeomorfoloji, Arkeo-Jeomorfoloji, Havza Yönetimi, Afetler ve Afet Yönetimi, Sürdürülebilir Doğal Kaynak Kullanımı, Planlama ve Arazi potansiyeli, vb. konularında araştırmalar yapılması, Sonuçların Kamu, Özel sektör ve medya ile paylaşılması, Yönetim Kuruluna ilgili konularda öneriler getirilmesi, ilgili konulara ait Ulusal ve uluslararası gelişmelerde görüş ve bilgilendirme yapma görev ve sorumlulukları vardır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Sadece Asıl Üyelerden Kuruluş aşamasında yıllık 50.- TL üyelik aidatı alınır. Diğer üyelerin (Onursal Üye, Fahri Üye) üyelik aidatı ödeme zorunluluğu yoktur. Ancak istemeleri halinde bağış yapabilirler. Üyelik aidat miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Her genel kurulda üye aidatlarının miktarı gündem maddesi olarak görüşülür ve karara bağlanır.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen; Sempozyum, Konferans, Çalıştay, Uygulama-Araştırma Projeleri, Eğitim amaçlı arazi kampları, Kurslar, bilimsel gezi ve diğer faaliyetler, yemekli üye toplantıları gibi sosyal içerikli faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği araştırma-uygulamalardan elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.       

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 14-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, “İşletme hesabı” esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler (Karar defteri, Üye kayıt defteri, Evrak kayıt defteri ve İşletme hesabı defteri), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 15-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; ilgili yönetmeliklere uygun biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyelerinin yetki belgesine ihtiyaçları yoktur ve yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilirler.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 16-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü       

Madde 17-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

Madde 18-Dernek; gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

Madde 19-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin (dernek asıl üyelerin) üçte iki çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki  çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir.  Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Jeomorfoloji Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 23- “Jeomorfoloji Derneği”     Nisan 2015 tarihinde, aşağıda isimleri yazılı olan üyeler tarafından kurulmuştur. Dernek kurucuları; Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU, Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU, Prof. Dr. Uğur DOĞAN, Prof. Dr. Tuncer DEMİR, Prof. Dr. Abdullah SOYKAN, Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK, Doç. Dr. Evren ERGİNAL, Doç. Dr. Kirami ÖLGEN, Doç. Dr. İsa CÜREBAL, Doç. Dr. Cengiz YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Lütfi NAZİK, Yrd. Doç. Dr. Musa ULUDAĞ, Yrd. Doç. Dr. Cihan BAYRAKDAR, Dr. Tolga GÖRÜM ve İlker ALAN dır.  

Bu tüzük 23 (Yirmiüç) maddeden ibarettir.

Turkish